MyMed Store

logo-new_000

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία Μymedstore έχει ως πεδίο δράσης την τραυματολογία και συγκεκριμένα τα έλκη κατακλίσεως, την κατ’οίκον νοσηλεία και αποκατάσταση.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις των ιατροτεχνολογικών υλικών και μέσα από μία πληθώρα ορθοπεδικών ειδών και βοηθημάτων, παρέχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση στις ανάγκες των πελατών μας.

Παράλληλα, το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο, με ευρείες γνώσεις στον τομέα της υγείας,  δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και διευκολύνοντάς τους στην διεκπεραίωση των διαδικασιών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και απ΄ όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των στόχων της.

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜYMEDSTORE EINAI ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

MyMed MyMed Store
Γεωργίου Παπανδρέου 21 Ανθέων
54645 Θεσσαλονίκη
Greece
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313 098-228
0000-00-00
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η MYMEDSTORE I.K.E. προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν.2121/1993 και ο καταναλωτής/χρήστης από το Ν. 2251/1994περί προστασίας των καταναλωτών.

Οι όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.mymedstore.gr διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ειδικότερα)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο και των παρόντων όρων χρήσης.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρία τα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών πραγματοποιείται με τη δική τους σύμφωνη γνώμη και μόνο, με βασικό σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική εκτέλεση των συναλλαγών των χρηστών με το ηλεκτρονικό κατάστημα και την καταγραφή των απαιτήσεών τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και εν γένει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για το λόγο αυτό, το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς, καθώς συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 GDPR). Ο διαδικτυακός τόπος www.mymedstore.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και δεν μπορεί να γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον GDPR. Εντούτοις, ο διαδικτυακός τόπος www.mymedstore.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Όποτε ο επισκέπτης/χρήστης επιλέγει, είτε μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, είτε μέσα από τη διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας, να  γνωστοποιήσει στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή/και τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλο προσωπικό του δεδομένο, επιλέγει ταυτόχρονα τη χορήγηση και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία, για τους αναφερόμενους στο παρόν κείμενο σκοπούς. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR) ή επιπλέον για φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR)  των προσωπικών του δεδομένων. Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή με αποστολή mail (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

  • Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.mymedstore.grκαι το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.mymedstore.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας  ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

  • Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.mymedstore.gr και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω αυτού, για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενος εκτός των άλλων, και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο, ή οιονδήποτε τρίτο,

β) Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),ii) προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) ενδεικτικά, με την αποστολή, δημοσίευση και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή επιβλαβούς προς τρίτους, ανήλικους ή μη, περιεχομένου, iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,
γ) Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της Εταιρίας ή να παρακάμψει τον έλεγχο της ταυτότητάς του από αυτή.

δ) Να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και να προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
ε) Να εγκαταστήσει και να προωθήσει ή/και να διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσει άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο ή να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και οιωνδήποτε εν γένει στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών της εν λόγω ιστοσελίδας.

στ) Να μεταδίδει εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή αποκτήθηκαν/αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο συναλλακτικών σχέσεων, όπως επίσης απαγορεύεται να προσβάλλει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώνει την Εταιρία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των παρόντων Όρων  - Δικαιωμάτων τους, συμφωνείται ρητά ότι δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.